Dacă doriți să redirecționați până la 3,5% din impozitul anual datorat formularul se poate descărca de aici sau îl puteți găsi la intrarea principală a bisericii, la biroul parohial sau la librărie. Formularul se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează următoarele venituri din România:

– venituri din salarii și asimilate salariilor;

– venituri din pensii;

– venituri din activități independente/ activități agricole, impuse pe bază de normă de venit;

– venituri din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reține la sursă;

– venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real;

– venituri din cedarea folosinței bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit.

Formularul se completează în două exemplare:

– originalul se depune, după caz, la:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România.

– copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.

c) ne puteți împuternici pe noi să le depunem.

Termen de depunere: până la data de 25 mai 2021.

Cei dintre Dumneavoastră care doriți să contribuiți pentru realizarea proiectelor parohiei noastre și în cele din urmă la sfințirea bisericii și binele mers al parohiei, o puteți face la biroul parohial sau direct în contul parohiei deschis la

BCR Iași – RO28RNCB0175033611040001