RUGĂCIUNE DE ÎNCEPUT

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh…

Milostive Dumnezeule, primeşte cu bunătate rugăciunile Sfântului Anton pe care cu umilință Ţi le prezint acum pentru a dobândi harul (se spune ce har se doreşte) ce Ţi-l cer. Iar tu măritul meu ocrotitor, Sfinte Antoane, nu întârzia a mijloci pentru mine. Fă ca evlavia mea să fie sinceră, ajută-mă să pot dobândi mai întîi iertarea tuturor păcatelor de care mă căiesc din inimă. În genunchi, la picioarele tale, eu aştept prin mijlocirea ta harul ce-l cer de la Bunul Dumnezeu. Amin.

MARŢEA ÎNTÂI

Rugăciune.  Mărite Sfinte Antoane, multe minuni şi haruri împarți celor care aleargă cu credinţă vie la tine, la şirul acesta neîntrerupt, mai adaugă încă unul şi pentru mine. Dă-mi harul unei credinţe vii, al unei speranțe neclintite şi al unei iubiri aprinse către Dumnezeu, ca să mă feresc pururea de moartea păcatului şi să-mi păstrez pururea viaţa binecuvântată a harului aici pe pământ și să ajung în viaţa cea nesfârşită din cer. Amin.

Tatăl Nostru, Bucură-te, Marie …

3x Sfinte Antoane, mă încred în tine.

MARŢEA A DOUA

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh…

Rugăciune. Mărite Sfinte Antoane, greşelile mele sunt multe şi fără număr. Am rătăcit mult de la calea cea dreaptă. Am supărat pe Dumnezeu şi pe aproapele meu. Sfinte Antoane, tu eşti curăţitorul tuturor greşelilor, cu lumina dumnezeiască pe care ai primit-o de la Pruncul Isus, împrăştie din mine şi din jurul meu negura tuturor greşelilor care se împotrivesc credinţei mele şi călăuzeşte-mă pe calea desăvârşirii creştineşti, ca să văd prin tine lumina cea neapropiată. Amin.

Tatăl Nostru, Bucură-te, Marie …

3x Mărite Sfinte Antoane, aştept ajutorul tău.

MARŢEA A TREIA

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh…

Rugăciune. Mărite Sfinte Antoane, orbirea minţii şi învârtoşarea inimii sunt cele mai mari nenorociri pentru un suflet şi mă ţin legat de păcat aşa de tare, încât mă fac să uit de făgăduinţele făcute la mărturisire, de a mă lepăda de păcat şi a fugi de prilejurile rele, spre a dobândi iertare. Tu eşti flacăra vie de iubire, nu mă lăsa să mor în starea aceasta şi să mă pierd în veci. Dă-mi o încredere mare în meritele lui Cristos şi luminează-mă ca să cunosc răutatea păcatului şi tărie ca să-l evit întotdeauna. Amin

Tatăl Nostru, Bucură-te, Marie …

3x Mărite Sfinte Antoane, Fie-ţi milă de mine!

MARŢEA A PATRA

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh…

Rugăciune.  Mărite Sfinte Antoane, groaza diavolilor, prin puterea dumnezeiască alungă de la mine înşelăciunile satanei. Cu dorinţele rele şi cu întunecarea minţii, acesta întârzie întoarcerea mea la Dumnezeu. Sfinte Antoane, umple-mă de frică pentru păcatele mele şi prin crucea lui Isus care a rupt lanţurile atâtor suflete păcătoase frânge şi legăturile cu care mă ţine păcatul îngenunchiat, ridică-mă şi pe mine la urmarea Domnului nostru Isus Cristos, printr-o viaţă de umilinţă şi rugăciune. Amin.

Tatăl Nostru, Bucură-te, Marie …

3x Mărite Sfinte Antoane, ajută-mă!

MARȚEA A CINCEA

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh…

Rugăciune. Mărite Sfinte Antoane, Dumnezeu te-a orânduit ca să fii curăţitorul sufletelor de lepră. Eu în faţa ta mărturisesc că urăsc toată josnicia poftelor trupeşti şi plâng toate păcatele la care m-au tras. Curăţă, te rog, toate petele lăuntrice făcute de patimile mele cele rele cărora le-am slujit atâta vreme şi dă-mi o curăţie îngerească pentru a mă asemăna cu tine şi a plăcea astfel pruncului Isus, precum i-ai plăcut tu. Amin.

Tatăl Nostru, Bucură-te, Marie …

3x Mărite Sfinte Antoane nu mă lăsa singur în lupta vieţii!

MARȚEA A ȘASEA

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh…

Rugăciune. Medicule ceresc, Sfinte Antoane, tămăduieşte-mă de toate bolile trupeşti şi sufleteşti. Timpul a nimicit în mine orice virtute, şi m-a făcut să cresc în tot soiul de păcate. Tămăduieşte-mă îndată, dobândindu-mi dragoste spre Dumnezeu. Eu îţi descopăr cu încredere rănile sufletului meu şi nădăjduiesc că împreună cu sănătatea sufletului îmi vei da şi pe cea a trupului, pentru ca să pot face pocăinţă adevărată în Biserica sfântă a lui Cristos încă în viaţa aceasta. Amin.

Tatăl Nostru, Bucură-te, Marie …

3x Mărite Sfinte Antoane miluieşte-mă!

MARȚEA A ȘAPTEA

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh…

Rugăciune. Mărite Sfinte Antoane, mângâietorule ceresc al celor greşitori, e aşa de întinsă şi aşa de fioroasă mulţimea greşelilor mele, încât mă ameninţă să rămân îngropat în ele. Nu întârzia, te rog, ajută-mă. Trage-mă afară din valurile patimilor şi înalţă-mă la virtuţi creştineşti, care să mă facă vrednic de Împărăţia Cerurilor în care au ajuns toţi sfinţii lui Dumnezeu.

Tatăl Nostru, Bucură-te, Marie …

3x Mărite Sfinte Antoane ascultă-mi rugăciunea!

MARȚEA A OPTA

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh…

Rugăciune. Mărite Sfinte Antoane, ocrotitorule puternic, diavolul, lumea și trupul meu îmi întind fel de fel de curse. Voinţa mea, obişnuită cu păcatul nu poate rămâne statornică în bine. Sfinte Antoane, avocatul meu, pune un cuvânt de mijlocire pentru mine. La un cuvânt al tău, duşmanii mei vor fugi, iar mie îmi vei dobândi puternicia ajutorului dumnezeiesc, cu care întărit fiind voi putea rupe cătuşele oricărei robii sufleteşti. Amin.

Tatăl Nostru, Bucură-te, Marie …

3x Mărite Sfinte Antoane îndură-te spre mine!

MARȚEA A NOUA

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh…

Rugăciune. Mărite Sfinte Antoane, nenorociri şi necazuri de tot felul vin asupra mea. Sunt în primejdie mare de a mă pierde din pricina atâtor slăbiciuni trupeşti şi sufleteşti, vino deci în ajutorul meu. Tu eşti medicul minunat al celor mai părăsiţi bolnavi, vino cu leacurile milei dumnezeieşti şi vindecă-mă de toată neputinţa. Amin.

Tatăl Nostru, Bucură-te, Marie …

3x Mărite Sfinte Antoane vindecă bolile sufletului meu!

MARȚEA A ZECEA

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh…

Rugăciune. Mărite Sfinte Antoane, e plină lumea de mărirea minunilor tale, mai ales pentru aflarea lucrurilor pierdute. Eu plâng acuma pierderea nevinovăţiei primite la botez. Tu ai fost atât de nevinovat! Ajută-mă să aflu harul lui Dumnezeu şi toate celelalte bucurii sufleteşti ce le-am pierdut prin păcat, ca să preamăresc şi eu această putere a ta şi s-o fac cunoscută şi altora. Amin.

Tatăl Nostru, Bucură-te, Marie …

3x Mărite Sfinte Antoane arată-ţi puterea Ta cu mine!

MARȚEA A UNSPREZECEA

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh…

Rugăciune. Mărite Sfinte Antoane nu este nimeni care să nu se bucure de binefacerile tale sfinte, fie el tânăr sau bătrân, bogat sau sărac, fie sănătos sau bolnav. Tu mijloceşti pentru toţi. Tu eşti ca soarele care îşi trimite razele lui binefăcătoare deopotrivă şi asupra pietrelor scumpe şi asupra stâncilor. Oricine cere încrezător un har de la tine cu siguranţă dobândeşte. Milostivule ocrotitor, te rog întinde mâna ta şi asupra mea. Nu te uita la nevrednicia mea, ci numai la puterea ta făcătoare de minuni. Amin.

Tatăl Nostru, Bucură-te, Marie …

3x Mărite Sfinte Antoane, fii ajutorul meu!

MARȚEA A DOISPREZECEA

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh…

Rugăciune. Mărite Sfinte Antoane, în atâtea primejdii ce mă înconjoară eu alerg la tine, ca la apărătorul meu cel mai puternic. Sub scutul tău binefăcător să aflu siguranţa şi tăria sufletească spre a le învinge şi a le înlătura cu uşurinţă. Împlineşte aşteptările mele şi scapă-mă totdeauna de orice primejdie trupească sau sufletească. Rugăciunile tale sunt pururea ascultate de Dumnezeu. Mijloceşte deci pentru mine şi mă întărește pe calea mântuirii, căci mare este puterea ta. Amin.

Tatăl Nostru, Bucură-te, Marie …

3x Mărite Sfinte Antoane, nu mă lăsa nemângâiat!

MARȚEA A TREISPREZECEA

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh…

Rugăciune.  Necăjit în trup şi în suflet de greutăţi şi nevoi de tot soiul, alerg la tine mărite Sfinte Antoane, pentru ca Tu, pentru minunatele daruri cu care Te-a îmbogăţit Atotputernicul Dumnezeu  şi pentru harurile ce El binevoieşte a le împărţi prin Tine, să-mi dobândeşti toate harurile de care am nevoie în viaţa aceasta şi în veşnicie, pentru a trăi şi a muri ca un bun creştin. Amin.

Tatăl Nostru, Bucură-te, Marie …

3x Mărite Sfinte Antoane ajută-mă acum şi în ceasul morţii!

RUGĂCIUNE DE ÎNCHEIERE

Mărite Sfinte Antoane, minunea atotputerniciei dumnezeieşti şi mângâierea muritorilor, cât de mare este vrednicia ta înaintea lui Dumnezeu se vede şi de la limba ta binecuvântată cu care L-ai mărit şi ai făcut ca şi alţii să-L preamărească şi care a rămas întreagă, vie şi neatinsă şi după moarte. Fii deci tu avocatul meu milostiv pe lângă Dumnezeu şi ca un bun ocrotitor ajută-mă în necazurile trupeşti şi sufleteşti. Fă să prisosească pe viitor în mine harul, deoarece până acum a prisosit mai mult păcatul. Ascultă te rog ruga mea, făcătorule de minuni şi mângâietorule dulce. Ajută-mă să trăiesc creştineşte spre mai marea mărire a iubitului tău Stăpân pe care nădăjduiesc să-L pot lăuda, preamări şi adora în toată veşnicia împreună cu tine. Amin.